Traducións Canto González  

English flag linked to webpage
[In English]
Traducións Canto González
Imaxe de Ribadeo
Menú principal
Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña

Currículo
Cursei Secundaria e Bacharelato no IES de Ribadeo Dionisio Gamallo. There I finished my secondary school in 2008 and my A levels in 2010.
Licencieime en Tradución e Interpretación na Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo.
Máis tarde, fixen un máster en interpretación de conferencias na Universidade da Laguna.
Ademais, asistín a numerosos cursos de formación en violencia de xénero. Entre eles cómpre destacar un de Linguaxe Inclusiva.

[Volver ao menú principal]
Linguas
Unha das miñas linguas natais é o galego. Grazas a isto, as miñas competencias tanto orais como escritas en portugués son moi altas. Outra das miñas linguas natais é o castelán.
Teño un nivel B2 en inglés e un A2 en francés.

[Volver ao menú principal]
Tipoloxía de textos
Estou especializada na tradución de textos médicos e textos de bioloxía. Aínda así, teño unha ampla formación e experiencia laboral nos textos culturais. Non me importaría traducir textos que non se encadren nos tipos anteriores.


[Volver ao menú principal]
Prazos de entrega
Os prazos de entrega dependen do longos que sexan os traballos e da súa urxencia. As traducións ordinarias entregaranse nun prazo máximo de 20 días. Porén, as traducións urxentes adoito facelas entre 10 e 12 días.
[Volver ao menú principal]

Prezos
En traducións do galego ao inglés, o prezo será de 0,3 euros por palabra traducida. Do galego ao francés, de 0,4 euros. Do castelán ao inglés ou ao francés, de 0,5 euros.

[Volver ao menú principal]
Ferramentas en liña

DRAG: Dicionario da Real Academia Galega

COLLINS: Dicionario de inglés de Collins

WORDREFERENCE
: Dicionario WordReference

REVERSO: Dicionario de Reverso
[Volver ao menú principal]
Para contactar comigo, escríbame a:
Gif animado con enlace ao correo electrónico
scantog2016@gmail.com